Parole

Jaunumu saņemšana

Parakstieties uz portāla
"Debеts-Kredīts" bezmaksas jaunumu saņemšanu un saņemiet likumdošanas jaunumus un citu noderīgu informāciju

Ok

Atteikties no nosūtīšanas

Mūsu partneri:


Likums par budžetu un finanšu vadību

Pieņemts Spēkā Abonements Redakcija Izmaiņas
17.10.2019 01.01.2020 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem Redakcija Abonements www.d-k.lv EXTRA
17.10.2019 19.11.2019 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem Redakcija Abonements www.d-k.lv EXTRA
03.04.2019 01.06.2019 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem Redakcija Abonements www.d-k.lv EXTRA
03.04.2019 13.04.2019 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem Redakcija Abonements www.d-k.lv EXTRA
07.02.2019 09.02.2019 Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem Redakcija Abonements www.d-k.lv EXTRA
06.12.2018 13.12.2018 Abonements www.d-k.lv EXTRA Redakcija Abonements www.d-k.lv EXTRA
23.11.2017 01.01.2018 Abonements www.d-k.lv EXTRA Redakcija Abonements www.d-k.lv EXTRA
23.11.2016 01.01.2017 Abonements www.d-k.lv EXTRA Redakcija Abonements www.d-k.lv EXTRA
21.04.2016 11.05.2016 Abonements www.d-k.lv EXTRA Redakcija Abonements www.d-k.lv EXTRA
21.01.2016 27.01.2016 Abonements www.d-k.lv EXTRA Redakcija Abonements www.d-k.lv EXTRA
30.11.2015 01.01.2016 Abonements www.d-k.lv EXTRA Redakcija Abonements www.d-k.lv EXTRA
30.10.2014 01.01.2015 Abonements www.d-k.lv EXTRA Redakcija Abonements www.d-k.lv EXTRA
30.01.2014 14.02.2014 Abonements www.d-k.lv EXTRA Redakcija Abonements www.d-k.lv EXTRA
06.11.2013 01.01.2014 Abonements www.d-k.lv EXTRA Redakcija Abonements www.d-k.lv EXTRA
19.09.2013 01.01.2014 Abonements www.d-k.lv EXTRA Redakcija Abonements www.d-k.lv EXTRA
19.09.2013 04.10.2013 Abonements www.d-k.lv EXTRA Redakcija Abonements www.d-k.lv EXTRA
04.04.2013 26.04.2013 Abonements www.d-k.lv EXTRA Redakcija Abonements www.d-k.lv EXTRA
15.11.2012 01.01.2013 Abonements www.d-k.lv EXTRA Redakcija Abonements www.d-k.lv EXTRA
15.12.2011 01.01.2012 Abonements www.d-k.lv EXTRA Redakcija Abonements www.d-k.lv EXTRA
17.11.2011 24.11.2011 Abonements www.d-k.lv EXTRA Redakcija Abonements www.d-k.lv EXTRA
01.12.2009 01.01.2010 Abonements www.d-k.lv EXTRA Redakcija Abonements www.d-k.lv EXTRA
10.09.2009 19.09.2009 Abonements www.d-k.lv EXTRA Redakcija Abonements www.d-k.lv EXTRA
09.06.2009 10.06.2009 Abonements www.d-k.lv EXTRA Redakcija Abonements www.d-k.lv EXTRA
14.11.2008 01.01.2009 Abonements www.d-k.lv EXTRA Redakcija Abonements www.d-k.lv EXTRA
08.11.2007 01.01.2008 Abonements www.d-k.lv EXTRA Redakcija Abonements www.d-k.lv EXTRA
19.12.2006 01.01.2007 Abonements www.d-k.lv EXTRA Redakcija Abonements www.d-k.lv EXTRA
Nosaukums
Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība
Noteikumi par maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopapjoma un maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopējā apjoma katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm noteikšanas metodiku vidējam termiņam
Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība
Noteikumi par valsts budžeta iestāžu un pašvaldību gada pārskatu sagatavošanas kārtību
Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta valsts budžetā izmaksājamā peļņas daļa un citi maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu
Noteikumi par Datu valsts inspekcijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi
Noteikumi par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu sniegto maksas pakalpojumu cenrādi
Noteikumi par Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūras sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi
Noteikumi par Datu valsts inspekcijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi
Gada pārskata sagatavošanas kārtība
Noteikumi par mēneša pārskatu apjomu, sagatavošanas un iesniegšanas kārtību
Noteikumi par sociālo pakalpojumu pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādi
Noteikumi par budžeta iestāžu pamatlīdzekļu nolietojuma normām un pielietošanas nosacījumiem
Noteikumi par Valsts kases sniegto maksas pakalpojumu cenrādi
Gada pārskatu sagatavošanas kārtība
Noteikumi par pašvaldību mēneša pārskatu saturu, sagatavošanas un iesniegšanas kārtību
Budžeta finansētu institūciju ilgtermiņa saistību reģistrācijas kārtība
Noteikumi par Iekšlietu īpašumu valsts aģentūras sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi
Noteikumi par kārtību, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes izstrādā, Finanšu ministrija izvērtē un finanšu ministrs apstiprina pieprasījumus par apropriācijas pārdali starp programmām, apakšprogrammām un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem
Noteikumi par valsts arhīvu sistēmas iestāžu sniegto maksas pakalpojumu cenrādi
Noteikumi par Radiācijas drošības centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi
Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti
Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta valsts budžetā izmaksājamā peļņas daļa par valsts kapitāla izmantošanu
Noteikumi par saimnieciskā gada pārskata sagatavošanas kārtību
Centrālās statistikas pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādis
Noteikumi par informācijas sniegšanas maksas pakalpojumiem
Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība
Valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība
Kārtība, kādā pieprasa un izlieto Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammā "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" apstiprinātos līdzekļus
Noteikumi par tiesu sniegto maksas pakalpojumu veidiem, samaksas apmēru un kārtību
Noteikumi par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi
Kārtība, kādā pašvaldības sagatavo un iesniedz mēneša pārskatus par budžeta izpildi, finansēšanu, aizņēmumu un galvojumu apjomu
Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammā "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" apstiprināto līdzekļu pieprasīšanas, pieprasījuma izskatīšanas, līdzekļu piešķiršanas, izlietojuma, uzskaites, kontroles un pārskatu sniegšanas kārtība
Noteikumi par kārtību, kā veicami maksājumi valsts budžetā un tie atzīstami par saņemtiem, un prasībām tiešsaistes maksājumu pakalpojumu izmantošanai norēķinos ar valsts budžetu
Kontu lietošanas un maksājumu izpildes kārtība Valsts kasē
Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu
Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina maksājumu pakalpojumu sniegšanu
Saimnieciskā gada pārskata sagatavošanas kārtība
Noteikumi par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi
Kārtība, kādā ministrijas un centrālās valsts iestādes, kā arī pašvaldības apkopo kapitālsabiedrību finanšu pārskatus un finanšu informāciju
Valsts ieņēmumu dienesta maksas pakalpojumu cenrādis
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis
Latvijas Nacionālā arhīva publisko maksas pakalpojumu cenrādis
Maksātnespējas administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis
Datu valsts inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis
Gada pārskata sagatavošanas kārtība
Noteikumi par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra maksas pakalpojumiem
Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu
Ceturkšņa pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība
Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti
Noteikumi par vispārējā valdības parāda klasifikāciju
Noteikumi par budžetu finansēšanas klasifikāciju
Mēneša pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība
Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām
Kārtība, kādā valsts kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības, kurās valsts ir dalībnieks (akcionārs), prognozē un nosaka dividendēs izmaksājamo peļņas daļu un veic maksājumus valsts budžetā par valsts kapitāla izmantošanu
Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas funkcionēšanas kārtība
Noteikumi par institucionālo sektoru klasifikāciju
Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju
Noteikumi par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācijas izsniegšanas un citiem maksas pakalpojumiem
Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs
Maksātnespējas administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība
Valsts ieņēmumu dienesta maksas pakalpojumu cenrādis
Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas sniegtā maksas pakalpojuma cenrādis
Gada pārskata sagatavošanas kārtība
Būvniecības valsts kontroles biroja sniegto maksas pakalpojumu cenrādis

Nepieciešams www.d-k.lv abonements

Lapa pieejama tikai sekojošu www.d-k.lv abonementu īpašniekiem:

Abonements www.d-k.lv EXTRA   Abonements www.d-k.lv EXTRA
Abonements www.d-k.lv vadītājiem   Abonements www.d-k.lv vadītājiem

Nopirkt abonementu Сenas
Par portālu Portāla noteikumi Sazinies ar mums Paziņot par kļūdu Reklāma Rekvizīti Video  

Tālrunis: 67285395   Fakss: 67285325   E-pasts: info@d-k.lv   www.d-k.lv

Copyright © 2009 — 2020 Latvikon

SIA "LATVIKON" Ģertrūdes iela 63, Rīga, LV-1011 LV40003167602