No 2022. gada jaunas prasības fluorētu siltumnīcefekta gāzu (F-gāzu) apritē - www.d-k.lv


No 2022. gada 1. janvāra visās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs, t.sk. Latvijā, ir noteiktas papildu prasības[1] attiecībā uz fluorētu siltumnīcefekta gāzu (F-gāzu) apriti. Turpmāk importa muitas deklarācijās ir jānorāda papildu mērvienības daudzums – CO2 tonnas un CO2 (oglekļa dioksīda) tonnas ekvivalents, informē Valsts ieņēmumu dienests.

CO2 (oglekļa dioksīda) tonnas ekvivalenta kalkulators pieejams šeit.

Ar pārējiem precizētajiem TARIC pasākumiem F-gāzu aprites jomā var iepazīties nacionālajā Integrētajā tarifu vadības sistēmā ITVS, veicot atlasi pēc kombinētās nomenklatūras (KN) koda vai preču apraksta.

Plašāka informācija pieejama VID tīmekļvietnē sadaļā “Muita/Noteikumi/ Ierobežojumi un aizliegumi preču pārvietošanai/Ķīmiskas vielas”.

 

[1] Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regula (ES) Nr. 517/2014 par fluorētām siltumnīcefekta gāzēm un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 842/2006