Parole

Jaunumu saņemšana

Parakstieties uz portāla
"Debеts-Kredīts" bezmaksas jaunumu saņemšanu un saņemiet likumdošanas jaunumus un citu noderīgu informāciju

Ok

Atteikties no nosūtīšanas

Mūsu partneri:


№ 542 Latvijas Republikā piešķirto valsts pensiju izmaksas kārtība personām pēc izbraukšanas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs

Noteikuma Nr. Izmaiņas Nr. Pieņemts Spēkā Nosaukums Noteikumi ir atcelti Abonements Redakcija Izmaiņas
542 367 09.07.2013 13.07.2013 Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.542 "Latvijas Republikā piešķirto valsts pensiju izmaksas kārtība personām pēc izbraukšanas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs" Redakcija Abonements www.d-k.lv EXTRA
542 27.06.2006 01.07.2006 Latvijas Republikā piešķirto valsts pensiju izmaksas kārtība personām pēc izbraukšanas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs Redakcija Abonements www.d-k.lv EXTRA

Latvijas republikas

Ministru kabinets


Rīgā 2006.gada 27.jūnijā (prot. Nr.34 51.§)

Noteikumi Nr.542

Latvijas Republikā piešķirto valsts pensiju izmaksas kārtība personām pēc izbraukšanas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs

Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts pensijām"
38.pantu un pārejas noteikumu 28.punktu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Latvijas Republikā piešķirto valsts pensiju (turpmāk - pensija) izmaksā personai, kura izbrauc vai izbraukusi uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs.

2. Lai turpinātu vai atjaunotu pensijas izmaksu, persona, kura izbrauc vai izbraukusi uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs, jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā (turpmāk - aģentūras nodaļa):

2.1. uzrāda personu apliecinošu dokumentu (ja ierodas personīgi);

2.2. iesniedz pieprasījumu par pensijas izmaksas turpināšanu vai atjauno­šanu;

2.3. norāda Latvijas Republikas kredītiestādes kontu, kurā ieskaitāma pensija;

2.4. norāda jauno dzīvesvietas adresi.

3. Ja šo noteikumu 2.punktā minētos dokumentus no ārvalstīm nosūta pa pastu, elektroniski vai iesniedz ar pilnvarotās personas starpniecību, pieprasījumam pievieno notariālu apliecinājumu, ka pensijas pieprasītājs un apgādājamais, kuram ir tiesības uz pensiju, ir dzīvs. Minētajam apliecinājumam jābūt izsniegtam ne agrāk kā mēnesi pirms pieprasījuma nosūtīšanas vai iesniegšanas.

(Grozīts ar MK 09.07.2013. noteikumiem Nr.367)

4. Aģentūras nodaļa atbilstoši personas dzīvesvietai (līdz izbraukšanai) izskata šo noteikumu 2.punktā minēto pieprasījumu un mēneša laikā pēc tā saņemšanas pieņem lēmumu par pensijas izmaksas turpināšanu, atjaunošanu vai par atteikumu to darīt un nosūta lēmumu pensijas pieprasītājam.

5. Aģentūras nodaļa lēmumu pieņem, izvērtējot:

5.1. personas sniegto informāciju;

5.2. Iedzīvotāju reģistra datus par personas norādīto dzīvesvietas adresi ārvalstīs;

5.3. datus par Latvijas Republikas pilsonību personas izbraukšanas dienā no Latvijas, ja persona ir izbraukusi līdz 2001.gada 31.decembrim;

5.4. citu valsts institūciju, tai skaitā ārvalstu, sniegto informāciju.

(Grozīts ar MK 09.07.2013. noteikumiem Nr.367)

6. Ja aģentūras nodaļas rīcībā nav šo noteikumu 5.3.apakšpunktā minētās informācijas, to pieprasa no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes.

7. Persona, kurai pēc izbraukšanas uz ārvalstīm turpina pensijas izmaksu, katru gadu no 1.oktobra līdz 15.decembrim iesniedz pieprasījumu par pensijas izmaksas turpināšanu:

7.1. personīgi, ierodoties aģentūras nodaļā;

7.2. nosūtot pa pastu, elektroniski vai iesniedzot ar pilnvarotās personas starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumam pievieno ne agrāk kā mēnesi pirms nosūtīšanas vai iesniegšanas dienas izsniegtu notariālu apliecinājumu, ka pensijas saņēmējs ir dzīvs. Lai saņemtu apgādnieka zaudējuma pensiju, nepieciešams notariāls apliecinājums, ka dzīvs ir arī apgādājamais, kuram attiecīgā pensija piešķirta.

(Grozīts ar MK 09.07.2013. noteikumiem Nr.367)

8. Apgādnieka zaudējuma pensiju apgādājamam, kurš sasniedzis 18 gadu vecumu un nav vecāks par 24 gadiem, turpina izmaksāt, ja papildus šo noteikumu 7.punktā minētajiem dokumentiem persona iesniedz izglītības iestādes izziņu par mācībām vai studijām vispārējās izglītības iestādē, profesionālās izglītības iestādē vai augstskolā dienas nodaļā (pilna laika klātienē).

9. Šo noteikumu 3.punktā, 7.2.apakšpunktā un 8.punktā minētajiem dokumentiem jābūt tulkotiem valsts valodā un legalizētiem, ja Latvijas Republikas normatīvie akti vai noslēgtie starptautiskie līgumi neparedz citus dokumentu apliecināšanas noteikumus.

(MK 09.07.2013. noteikumu Nr.367 redakcijā)

10. Ja persona atbilstoši šo noteikumu 7.punktam nav atjaunojusi pieprasījumu par pensijas izmaksas turpināšanu, aģentūras nodaļa ar nākamā gada 1.janvāri pārtrauc pensijas izmaksu.

11. Pensijas izmaksu atjauno, piemērojot likuma "Par valsts pensijām" 35.panta pirmajā daļā noteikto kārtību, šādā gadījumā:

11.1. ir saņemti šo noteikumu 2.punktā minētie dokumenti, ja persona izbraukusi uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs pēc 2002.gada 1.janvāra;

11.2. ir saņemti šo noteikumu 7.punktā minētie dokumenti, ja personai pensijas izmaksa pārtraukta saskaņā ar šo noteikumu 10.punktu.

12. Pensiju izmaksā, ievērojot likuma "Par valsts pensijām" 30.panta pirmo, otro un trešo daļu, 32., 35. un 36.pantu un pārejas noteikumu 12. un 30.punktu. Pensiju ieskaita personas norādītajā Latvijas Republikas kredītiestādes kontā.

13. Personām pēc izbraukšanas uz pastāvīgu dzīvi Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī šos noteikumus piemēro tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulu (EK) Nr. 883/2004 par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu un Latvijas Republikas noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem.

(MK 09.07.2013. noteikumu Nr.367 redakcijā)

14. Ja aģentūras nodaļa saņem informāciju par personas dzīvesvietas adresi ārvalstīs vai informāciju no Iedzīvotāju reģistra, ka personai ir norādīts pasīvs statuss sakarā ar to, ka tai ir zudis tiesiskais statuss Latvijā un jauns statuss nav noteikts, un persona nav iesniegusi šo noteikumu 2.punktā minētos dokumentus, aģentūras nodaļa ar nākamo mēnesi pēc informācijas saņemšanas pārtrauc pensijas izmaksu. Pensijas izmaksu atjauno, ievērojot šajos noteikumos noteikto kārtību.

(MK 09.07.2013. noteikumu Nr.367 redakcijā)


Ministru prezidents A.Kalvītis
Labklājības ministre D.Staķe

 

Noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 1.jūliju.

Publicēts: “Latvijas Vēstnesis”, 30.06.2006., Nr.102 (3470).

Par portālu Portāla noteikumi Sazinies ar mums Paziņot par kļūdu Reklāma Rekvizīti Video  

Tālrunis: 67285395   Fakss: 67285325   E-pasts: info@d-k.lv   www.d-k.lv

Copyright © 2009 — 2017 Latvikon

SIA "LATVIKON" Ģertrūdes iela 63, Rīga, LV-1011 LV40003167602