Parole

Jaunumu saņemšana

Parakstieties uz portāla
"Debеts-Kredīts" bezmaksas jaunumu saņemšanu un saņemiet likumdošanas jaunumus un citu noderīgu informāciju

Ok

Atteikties no nosūtīšanas

Mūsu partneri:


№ 151 Iepakojuma apsaimniekošanas padomes nolikums

Noteikuma Nr. Izmaiņas Nr. Pieņemts Spēkā Nosaukums Noteikumi ir atcelti Abonements Redakcija Izmaiņas
151 527 31.07.2007 08.08.2007 Iepakojuma apsaimniekošanas padomes nolikums
01.10.2011
Redakcija Abonements www.d-k.lv EXTRA
Nosaukums
Iepakojuma likumsLATVIJAS REPUBLIKAS
MINISTRU KABINETS


Rīgā 2002.gada 9.aprīlī
Noteikumi Nr.151  (prot. Nr.15, 12.§)
     

Iepakojuma apsaimniekošanas padomes nolikums


Izdoti saskaņā ar Iepakojuma likuma
17.panta pirmo daļu

    
I. Vispārīgais jautājums

     1. Iepakojuma apsaimniekošanas padome (turpmāk - padome) ir konsultatīva institūcija, kuras lēmumiem iepakojuma apsaimniekošanas jomā ir ieteikuma raksturs.
     

II. Padomes funkcijas un tiesības

     2. Padomei ir šādas funkcijas:
     2.1. veicināt Iepakojuma likumā noteikto prasību izpildi, sniegt priekšlikumus Vides ministrijai par normatīvo aktu pilnveidošanu, kas saistīti ar iepakojuma apsaimniekošanu;
     2.2. sagatavot un iesniegt Vides ministrijā priekšlikumus par kritērijiem un prasībām, kādas izvirzāmas brīvprātīgajām izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas programmām, lai saņemtu dabas resursu nodokļa atvieglojumus;

(apakšpunkts izslēgts ar 08.08.2007.)

     2.3. izvērtēt nodokļu maksātāju sagatavotās izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas sistēmas izveides un piemērošanas dokumentus un sniegt Vides ministrijai ieteikumus par dabas resursu nodokļa atbrīvojumu;

(apakšpunkta redakcija ar 08.08.2007.)

     2.4. izvērtēt depozīta sistēmas piemērošanas kritērijus un dokumentāciju atkārtoti lietojamam iepakojumam un sniegt ieteikumus par to Vides ministrijai;
     2.5. sadarboties ar iepakojuma apsaimniekošanas uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) un nevalstiskajām organizācijām, kas saistītas ar iepakojuma apsaimniekošanu.
     3. Padomei ir šādas tiesības:
     3.1. savu funkciju veikšanai pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām informāciju, kas saistīta ar iepakojuma apsaimniekošanu;
     3.2. pieprasīt un saņemt no nodokļu maksātājiem nepieciešamo papildu informāciju par izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas sistēmas izveidi un piemērošanu, lai sagatavotu ieteikumus par dabas resursu nodokļa atbrīvojumu piešķiršanu minētajiem nodokļu maksātājiem.

(apakšpunkta redakcija ar 08.08.2007.)

    
III. Padomes sastāvs un darba kārtība

     4. Padomes sastāvā tiek iekļauti divi Vides ministrijas pārstāvji un pa vienam pārstāvim no šādām valsts institūcijām un nevalstiskajām organizācijām:
     4.1. Finanšu ministrija;

(apakšpunkts izslēgts ar 08.08.2007.)

     4.2. Valsts ieņēmumu dienests;
     4.3. Ekonomikas ministrija;
     4.4. Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija;

(apakšpunkta grozījumi ar 08.08.2007.)

     4.5. Vides pārraudzības valsts birojs

(apakšpunkta redakcija ar 08.08.2007.)

     4.6. (apakšpunkts izsvītrots ar 02.07.2003.);
     4.7. (apakšpunkts izsvītrots ar 02.07.2003.)”.
     5. Vides ministrs:

(punktā grozījumi ar 02.07.2003.)

     5.1. pēc attiecīgo institūciju ieteikuma apstiprina padomes personālsastāvu;
     5.2. ieceļ padomes priekšsēdētāju un viņa vietnieku.
     6. Padomes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā pilda padomes priekšsēdētāja vietnieks.
     7. Padomes priekšsēdētājs ne retāk kā reizi trijos mēnešos sasauc un vada padomes sēdes, nosaka sēžu darba kārtību un padomes darba plānu. Padomes sēdi var sasaukt, ja to ierosina padomes priekšsēdētājs, viņa vietnieks vai vismaz trešdaļa no padomes locekļiem.
     7.(1) Padomes sēdes darba kārtību un attiecīgos sēdes materiālus nosūta padomes locekļiem ne vēlāk kā septiņas darbdienas pirms padomes sēdes.

(punkts pievienots ar 02.07.2003.)

     8. Padomes priekšsēdētājs bez īpaša pilnvarojuma pārstāv padomi.

(punktā grozījumi ar 02.07.2003.)

     9. Padomes darbu materiāltehniski nodrošina Vides ministrija tai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
     

IV. Padomes lēmumi

     10. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no padomes locekļiem.
     11.
Padome lēmumus pieņem ar klātesošo padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja vai sēdes vadītāja balss.
     12.
Padomes sēdes protokolē. Padomes sēdes protokolā ieraksta darba kārtības jautājumus, sēdes dalībniekus un personas, kas izteikušās par attiecīgo jautājumu, kā arī izteiktos viedokļus un pieņemtos lēmumus.
     12.(1)
Protokolu paraksta padomes priekšsēdētājs un padomes locekļi, kuri ir piedalījušies sēdē. Ja padomes locekļi, kuri piedalījās sēdē, nepiekrīt pieņemtajiem lēmumiem, viņiem ir tiesības četru darbdienu laikā rakstiski iesniegt savus iebildumus. Iebildumus pievieno protokolam. Padomes sēdes protokola kopiju septiņu darbdienu laikā pēc padomes sēdes nosūta visiem padomes locekļiem.

(punkts pievienots ar 02.07.2003.)
(punktā grozījumi ar 02.07.2003.)

V. Noslēguma jautājumi


     13. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2000.gada 31.oktobra noteikumus Nr.378 “Iepakojuma apsaimniekošanas padomes nolikums” (Latvijas Vēstnesis, 2000, 391./393.nr.).
     14.
Noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 1.jūliju.
     15. N
oteikumu 2.4.apakšpunkts stājas spēkā ar 2003.gada 1.janvāri.
     
     Ministru prezidents                                                                                                                                      A.Bērziņš
     
     Vides ministrs                                                                                                                                               V.Makarovs

     
    Noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 1.jūliju.

Par portālu Portāla noteikumi Sazinies ar mums Paziņot par kļūdu Reklāma Rekvizīti Video  

Tālrunis: 67285395   Fakss: 67285325   E-pasts: info@d-k.lv   www.d-k.lv

Copyright © 2009 — 2020 Latvikon

SIA "LATVIKON" Ģertrūdes iela 63, Rīga, LV-1011 LV40003167602