Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienests sniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai ziņas par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām - www.d-k.lv


Ministru kabineta noteikumi Nr.951
Rīgā 2010.gada 5.oktobrī (prot. Nr.51 40.§)

Kārtība, kādā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra reģistrē valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un apmainās ar Valsts ieņēmumu dienestu ar ziņām par šīm iemaksām un pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli

(Noteikumu nosaukums MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 788 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 23. panta trešo daļu un

27.1 panta trešo daļu un Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 9. panta ceturto daļu

(MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 788 redakcijā)

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests sniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (turpmāk – aģentūra) ziņas par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (no 1991.gada 1.janvāra līdz 1997.gada 31.decembrim – par sociālo nodokli);

1.2. kārtību, kādā aģentūra reģistrē valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un pārrēķina valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objektu, ja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas nav veiktas pilnā apmērā;

1.3. (svītrots ar MK 05.04.2016. noteikumiem Nr. 195);

1.4. kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests sniedz aģentūrai informāciju par mikrouzņēmumu darbiniekiem, informāciju no mikrouzņēmumu nodokļa ceturkšņa deklarācijas par mikrouzņēmuma darbiniekiem aprēķinātajiem mēneša ienākumiem un mikrouzņēmumam aprēķinātajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kā arī par mikrouzņēmuma veiktajiem mikrouzņēmumu nodokļa maksājumiem;

1.5. kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests atmaksā aģentūrai no pārmaksātā sociālās apdrošināšanas pakalpojuma ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli.

(Grozīts ar MK 21.02.2012. noteikumiem Nr. 129; MK 07.03.2017. noteikumiem Nr. 130; MK 19.12.2017. noteikumiem Nr. 788)

2. Valsts ieņēmumu dienests aģentūrai sniedz šādu informāciju:

2.1. ziņojumu par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem;

2.2. ziņas par darba ņēmējiem;

2.3. ziņojumu par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja ārvalstnieka, vai ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja ārvalstnieka valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pārskata ceturksnī;

2.4. informāciju par darba devēja veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un mikrouzņēmuma veiktajiem mikrouzņēmumu nodokļa maksājumiem (1. pielikums);

2.5. informāciju par darba devēja veiktajiem sociālā nodokļa maksājumiem (2.pielikums);

2.6. izziņu par Valsts ieņēmumu dienesta pārbaudē (auditā) aprēķinātajiem darba ienākumiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (sociālo nodokli) (3.pielikums);

2.7. ziņas par kapitalizēto sociālā nodokļa maksājumu parādu:

2.7.1. finanšu ministra rīkojuma apliecinātu kopiju par kapitalizētā sociālā nodokļa pamatparāda un ar to saistītās soda naudas un nokavējuma naudas dzēšanu;

2.7.2. kapitalizāciju veicošajā institūcijā iesniegtās izziņas apliecinātu kopiju par privatizējamā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nodokļu maksājumu parādiem;

2.7.3. kapitalizāciju veicošajā institūcijā iesniegtās izziņas apliecinātu kopiju par privatizētā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nodokļu maksājumu parādiem;

2.7.4. ziņas par privatizēto uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) sociālā nodokļa maksājumu pamatparādu, kas izveidojies līdz 1996.gada 1.janvārim, pēc stāvokļa uz šo ziņu sniegšanas brīdi;

2.8. informāciju par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, ko veikusi persona, kura veic saimniecisko darbību un par to maksā patentmaksu (4.pielikums);

2.9. informāciju no mikrouzņēmumu nodokļa ceturkšņa deklarācijas par mikrouzņēmuma darbiniekiem aprēķinātajiem mēneša ienākumiem un mikrouzņēmumam aprēķinātajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām gada ceturksnī (5. pielikums);

2.10. informāciju par sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju darba ienākumiem, aprēķinātajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un nodarbinātības periodu (6. pielikums), ja ziņojumā par sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir aizpildīta 6. aile;

2.11. informāciju, no kura datuma mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs – mikrouzņēmuma īpašnieks, valdes loceklis un prokūrists – iegūst darba ņēmēja statusu;

2.12. informāciju par jaunuzņēmuma darbiniekiem, kuriem piemēro atbalsta programmu fiksēta maksājuma veikšanai;

2.13. informāciju par autoratlīdzību (autortiesību un blakustiesību atlīdzību) saņēmējiem, informāciju no darba devēja ziņojuma par autoratlīdzībām (autortiesību un blakustiesību atlīdzībām) un informāciju par iemaksām no autoratlīdzībām (autortiesību un blakustiesību atlīdzībām), kā arī autoratlīdzību izmaksātāju veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;

2.14. informāciju par pašnodarbinātā ienākumiem un obligātajām iemaksām no lauksaimnieciskās ražošanas ienākuma;

2.15. informāciju par profesionālo sportistu ienākumiem un obligātajām iemaksām.

(Grozīts ar MK 21.02.2012. noteikumiem Nr. 129; MK 20.05.2014. noteikumiem Nr. 260; MK 24.03.2015. noteikumiem Nr. 135; MK 05.04.2016. noteikumiem Nr. 195; MK 07.03.2017. noteikumiem Nr. 130; MK 19.12.2017. noteikumiem Nr. 788)

2.1 Pēc darba devēja (juridiskas personas) maksātnespējas procesa pasludināšanas Valsts ieņēmumu dienests sniedz aģentūrai šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minēto informāciju ar izdarītu atzīmi, ka darba devējam (juridiskai personai) ir pasludināts maksātnespējas process.

(MK 24.03.2015. noteikumu Nr.135 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2016., sk. grozījumu 3.punktu)

3. Valsts ieņēmumu dienests pārbauda personas vārdu un uzvārdu, personas kodu, kā arī valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu aprēķina atbilstību apdrošināšanas periodam un apdrošinātās personas statusam un iesniedz aģentūrā:

3.1. šo noteikumu 2.1.apakšpunktā minēto ziņojumu (elektroniski) – ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc attiecīgo ziņu saņemšanas;

3.2. šo noteikumu 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.11., 2.12., 2.13., 2.14. un 2.15. apakšpunktā minētās ziņas (elektroniski) – ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc attiecīgo ziņu saņemšanas;

3.3. šo noteikumu 2.6.apakšpunktā minēto izziņu (elektroniski) – ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc attiecīgo ziņu saņemšanas;

3.4. šo noteikumu 2.7.apakšpunktā minētās ziņas (papīra dokumenta veidā vai apliecinātas ar drošu elektronisko parakstu) – ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 2.7.1.apakšpunktā minētā rīkojuma saņemšanas;

3.5. šo noteikumu 2.8.apakšpunktā minēto informāciju (elektroniski) – ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par fiziskās personas kā patentmaksas maksātāja reģistrēšanu;

3.6. šo noteikumu 2.9. apakšpunktā minēto aktuālo informāciju (elektroniski) – ne vēlāk kā divu darbdienu laikā pēc termiņa, kas noteikts mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijas precizējumu iesniegšanai saskaņā ar Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 7. panta piekto daļu;

3.7. šo noteikumu 2.10. apakšpunktā minēto informāciju (elektroniski) – ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc attiecīgo ziņu saņemšanas.

(Grozīts ar MK 20.05.2014. noteikumiem Nr. 260; MK 05.04.2016. noteikumiem Nr. 195; MK 07.03.2017. noteikumiem Nr. 130; MK 19.12.2017. noteikumiem Nr. 788)

4. Aģentūra pārbauda un reģistrē iesniegtās ziņas, kā arī aprēķina valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objektu. Ja tiek konstatēta kļūda, aģentūra sastāda protokolu un nosūta to Valsts ieņēmumu dienestam. Valsts ieņēmumu dienests ne vēlāk kā 15 darbdienu laikā pēc attiecīgā protokola saņemšanas iesniedz aģentūrā kļūdas labojumu.

(MK 07.03.2017. noteikumu Nr. 130 redakcijā)

4.1 Aģentūra no Valsts ieņēmumu dienesta saņem un reģistrē mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja mikrouzņēmumu nodokļa ceturkšņa deklarācijā norādīto informāciju, ja nav iesniegts mikrouzņēmumu nodokļa ceturkšņa deklarācijas precizējums. Ja mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs ir iesniedzis mikrouzņēmumu nodokļa ceturkšņa deklarācijas precizējumu saskaņā ar Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 7. panta piekto daļu, aģentūra no Valsts ieņēmumu dienesta saņem un reģistrē precizētajā mikrouzņēmumu nodokļa ceturkšņa deklarācijā norādīto informāciju.

(MK 07.03.2017. noteikumu Nr. 130 redakcijā)

4.2 Aģentūra no Valsts ieņēmumu dienesta saņem un reģistrē informāciju par faktiski veiktajām obligātajām iemaksām no autoratlīdzībām (autortiesību un blakustiesību atlīdzībām) pensiju apdrošināšanai, kas veiktas par autoratlīdzības (autortiesību un blakustiesību atlīdzības) saņēmēju, un, piemērojot obligāto iemaksu likmi pensiju apdrošināšanai, reģistrē personas obligāto iemaksu objektu pensiju apdrošināšanai un pensijas kapitālu (1. līmenis), kā arī pensiju apdrošināšanas mēnesi. Ja autoratlīdzības (autortiesību un blakustiesību atlīdzības) izmaksātājs ir precizējis autoratlīdzības (autortiesību un blakustiesību atlīdzības) un no tām veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas saskaņā ar likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 20.1 panta septīto daļu, aģentūra no Valsts ieņēmumu dienesta saņem un reģistrē precizēto informāciju.

(MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 788 redakcijā)

4.3 Aģentūra no Valsts ieņēmumu dienesta saņem un reģistrē informāciju par tāda pašnodarbinātā faktiski veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pensiju apdrošināšanai, kurš guvis ienākumus no lauksaimnieciskās ražošanas un kurš valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas veic vienu reizi gadā. Aģentūra, piemērojot valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmi pensiju apdrošināšanai, reģistrē personas valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objektu pensiju apdrošināšanai un pensijas kapitālu (1. līmenis) taksācijas gadā proporcionāli pa mēnešiem.

(MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 788 redakcijā)

5. (Svītrots ar MK 05.04.2016. noteikumiem Nr. 195)

6. Ja darba devējs valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par pārskata mēnesi nav veicis pilnā apmērā, aģentūra, pamatojoties uz šo noteikumu 2.1., 2.4., 2.5., 2.9. un 2.10. apakšpunktā minētajām ziņām:

6.1. katra darba ņēmēja veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (ja tās nav mazākas par vienu centu) aprēķina proporcionāli kopējām aprēķinātajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, izmantojot šādu formulu:

Mv = SUMMA(Mv) x (Ma(n) : SUMMA(Ma)), kur

Mv – darba ņēmēja veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

SUMMA(Mv) – kopējā veikto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu summa;

Ma(n) – aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas katram darba ņēmējam;

SUMMA(Ma) – kopējā aprēķināto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu summa;

6.2. pārrēķina darba ņēmēja mēneša valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objektu, izmantojot šādu formulu:

Ip = Mv : L, kur

Ip – pārrēķinātais valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekts;

L – Ministru kabineta noteiktā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme.

(Grozīts ar MK 10.09.2013. noteikumiem Nr.795; MK 20.05.2014. noteikumiem Nr.260)

7. Ja pašnodarbinātais, kurš nodarbina darba ņēmējus un sezonas laukstrādniekus, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par pārskata mēnesi nav veicis pilnā apmērā, aģentūra valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas saskaņā ar šo noteikumu 6. un 8. punktu vispirms reģistrē darba ņēmējiem, tad sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātājiem un pēc tam – pašnodarbinātajam.

(MK 20.05.2014. noteikumu Nr.260 redakcijā)

7.1 Ja autoratlīdzības (autortiesību un blakustiesību atlīdzības) izmaksātājs, kurš nodarbina darba ņēmējus, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par pārskata mēnesi nav veicis pilnā apmērā, aģentūra valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas saskaņā ar šo noteikumu 6. punktu vispirms reģistrē darba ņēmējiem un pēc tam autoratlīdzības (autortiesību un blakustiesību atlīdzības) saņēmējiem.

(MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 788 redakcijā)

7.2 Ja pašnodarbinātais, kurš guvis ienākumu no lauksaimnieciskās ražošanas, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas nav veicis pilnā apmērā, aģentūra valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas saskaņā ar šo noteikumu 6. un 8. punktu vispirms reģistrē darba ņēmējiem un sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātājiem un pēc tam – pašnodarbinātajam saskaņā ar ceturkšņa deklarācijās norādīto un pašnodarbinātā pensiju apdrošināšanai saskaņā ar ceturkšņa deklarācijās norādīto.

(MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 788 redakcijā)

8. Pašnodarbinātajam, iekšzemes darba ņēmējam pie darba devēja ārvalstnieka un ārvalstu darba ņēmējam pie darba devēja ārvalstnieka, kurš saskaņā ar šo noteikumu 2.3., 2.4. un 2.5.apakšpunktā minētajām ziņām valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas nav veicis pilnā apmērā, aģentūra pārrēķina mēneša valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objektu saskaņā ar šo noteikumu 6.2.apakšpunktā minēto formulu.

9. Darba ņēmējam, pašnodarbinātajam, iekšzemes darba ņēmējam pie darba devēja ārvalstnieka un ārvalstu darba ņēmējam pie darba devēja ārvalstnieka, par kuru valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas nav veiktas pilnā apmērā vai kurš valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas nav veicis pilnā apmērā, aģentūra pārrēķina valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu objektu. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pārrēķina, ar attiecīgā mēneša vai ceturkšņa valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu atlikumu papildinot nākamā mēneša vai ceturkšņa valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, līdz brīdim, kad veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas ir vienādas ar aprēķinātajām obligātajām iemaksām. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, pārrēķinot darba ņēmējam valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par laikposmu no 2011.gada 1.janvāra, papildina ar valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu atlikumu nākamā mēneša valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas tikai par laikposmu no 2011.gada 1.janvāra.

(Grozīts ar MK 05.04.2011. noteikumiem Nr.254)

9.1 Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas veiktas pēc juridiskas personas maksātnespējas procesa pasludināšanas, aģentūra reģistrē darba ņēmējiem par pārskata mēnešiem pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas mēneša.

(MK 24.03.2015. noteikumu Nr.135 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2016., sk. grozījumu 3.punktu)

9.2 Maksātnespējas administrācijas veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem aģentūra par norādīto periodu reģistrē tām personām, kuru prasījumus Maksātnespējas administrācija apmierina.

(MK 24.03.2015. noteikumu Nr.135 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2016., sk. grozījumu 3.punktu)

9.3 (Svītrots ar MK 07.03.2017. noteikumiem Nr. 130)

10. Valsts ieņēmumu dienests reizi gadā līdz pārskata gadam sekojošā gada 1.martam sniedz aģentūrai ziņas par darba devēju pārmaksātajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuras ieskaitītas nākamo periodu maksājumos.

11. Aģentūra valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas reģistrē šādā secībā – maksājumi, kuru samaksas termiņš beidzies pēc 1999.gada 1.oktobra, un maksājumi, kuru samaksas termiņš beidzies līdz 1999.gada 1.oktobrim.

11.1 Aģentūra informē Valsts ieņēmumu dienestu par ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli no personai pārmaksātā sociālās apdrošināšanas pakalpojuma un samazina uz valsts pamatbudžetu pārskaitāmo no sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokļa kopsummu par ieturētā iedzīvotāju ienākuma nodokļa summu no personai pārmaksātā sociālās apdrošināšanas pakalpojuma.

(MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 788 redakcijā)

12. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 21.septembra noteikumus Nr.799 "Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienests sniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai ziņas par veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 152.nr.).

13. Informāciju par mikrouzņēmumu veiktajiem mikrouzņēmumu nodokļa maksājumiem par periodu no 2011.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 29.februārim Valsts ieņēmumu dienests sniedz aģentūrai līdz 2012.gada 1.maijam.

(MK 21.02.2012. noteikumu Nr.129 redakcijā)

14. (Svītrots ar MK 07.03.2017. noteikumiem Nr. 130)

 

Ministru prezidents V.Dombrovskis
Labklājības ministrs U.Augulis

Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 162 (4354), 13.10.2010.

Stājas spēkā: 14.10.2010.

1. pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 5.oktobra
noteikumiem Nr.951

(Pielikums MK 07.03.2017. noteikumu Nr. 130 redakcijā)

Valsts ieņēmumu dienests

Informācija par veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un mikrouzņēmumu veiktajiem mikrouzņēmumu nodokļa maksājumiem

Nr.
p. k.

Nodokļu maksātāja kods

Nodokļu maksātāja nosaukums vai vārds un uzvārds

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Mikrouzņēmumu nodokļa maksājumi

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 5.oktobra
noteikumiem Nr.951

Valsts ieņēmumu dienests
Informācija par veiktajiem sociālā nodokļa maksājumiem

(Pielikums grozīts ar MK 10.09.2013. noteikumiem Nr.795)

Nr.p.k.

Nodokļu maksātāja kods

Sociālā nodokļa maksātājs
(darba devēja nosaukums vai personas vārds un uzvārds)

Sociālā nodokļa maksājumi

no 1991.gada 1.janvāra
līdz 1995.gada 31.decembrim

no 1996.gada 1.janvāra
līdz 1997.gada 31.decembrim

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labklājības ministrs U.Augulis

3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 5.oktobra
noteikumiem Nr.951

(Pielikums grozīts ar MK 10.09.2013. noteikumiem Nr.795)

Valsts ieņēmumu dienests

Nodokļu maksātāja kods

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(darba devēja nosaukums vai vārds un uzvārds)

Izziņa par Valsts ieņēmumu dienesta pārbaudē (auditā)
aprēķinātajiem darba ienākumiem un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (sociālo nodokli)

Nr.
p.k.

Personas kods vai reģistrācijas numurs

Vārds un uzvārds

Laikposms, par kuru veikts aprēķins (gads un mēnesis)

Darba ienākumu palielinājums (+) vai samazinājums (–)

Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (sociālā nodokļa) palielinājums (+) vai
samazinājums (–)

Darba ņēmēja sociālās apdrošināšanas statuss

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labklājības ministrs U.Augulis

4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 5.oktobra
noteikumiem Nr.951

Valsts ieņēmumu dienests
Informācija par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām,
ko veikusi persona, kura veic saimniecisko darbību un par to maksā patentmaksu

(Pielikums grozīts ar MK 10.09.2013. noteikumiem Nr.795)

Nodokļu maksātāja kods

Vārds un uzvārds

Patentmaksas piemērošanas termiņa pirmais datums (dd.mm.gggg.)

Patentmaksas piemērošanas termiņa pēdējais datums (dd.mm.gggg.)

Veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labklājības ministrs U.Augulis

5. pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 5.oktobra
noteikumiem Nr.951

(Pielikums MK 07.03.2017. noteikumu Nr. 130 redakcijā)

Valsts ieņēmumu dienests

Informācija par mikrouzņēmumu darbiniekiem aprēķinātajiem ienākumiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

 

(mikrouzņēmuma reģistrācijas numurs un nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods)

Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija par ________. gada __________ ceturksni

Aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas ______________

Nr. p. k.

Mikrouzņēmuma darbinieka personas kods vai reģistrācijas numurs

Mikrouzņēmuma darbinieka vārds un uzvārds

Aprēķinātie ienākumi attiecīgajā ceturkšņa mēnesī

Apdrošinātās personas statuss

 

 

 

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 5.oktobra
noteikumiem Nr.951

Valsts ieņēmumu dienests
Informācija par aprēķinātajām sezonas laukstrādnieku valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

(Pielikums MK 20.05.2014. noteikumu Nr.260 redakcijā)

Nr. 
p. k.

Personas

Darba ienākumi

Aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Nodarbinātības periods (ziņas par darba ņēmējiem) pārskata mēnesī

kods

vārds, uzvārds

no

līdz

1

2

3

4

5

6

7

             
             

Kopā