Parole

Jaunumu saņemšana

Parakstieties uz portāla
"Debеts-Kredīts" bezmaksas jaunumu saņemšanu un saņemiet likumdošanas jaunumus un citu noderīgu informāciju

Ok

Atteikties no nosūtīšanas

Mūsu partneri:


Par grāmatvedību

Pieņemts Spēkā Abonements Redakcija Izmaiņas
17.10.2019 01.07.2020 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem Redakcija Abonements www.d-k.lv EXTRA
17.10.2019 19.11.2019 Abonements www.d-k.lv STANDARD Abonements www.d-k.lv EXTRA Abonements www.d-k.lv vadītājiem Redakcija Abonements www.d-k.lv EXTRA
23.11.2017 01.01.2018 Abonements www.d-k.lv EXTRA Redakcija Abonements www.d-k.lv EXTRA
09.11.2017 06.12.2017 Abonements www.d-k.lv EXTRA Redakcija Abonements www.d-k.lv EXTRA
23.11.2016 01.07.2017 Abonements www.d-k.lv EXTRA Redakcija Abonements www.d-k.lv EXTRA
22.09.2016 25.10.2016 Abonements www.d-k.lv EXTRA Redakcija Abonements www.d-k.lv EXTRA
05.12.2013 01.01.2014 Abonements www.d-k.lv EXTRA Redakcija Abonements www.d-k.lv EXTRA
19.09.2013 01.01.2014 Abonements www.d-k.lv EXTRA Redakcija Abonements www.d-k.lv EXTRA
18.04.2013 22.05.2013 Abonements www.d-k.lv EXTRA Redakcija Abonements www.d-k.lv EXTRA
10.11.2011 01.01.2012 Abonements www.d-k.lv EXTRA Redakcija Abonements www.d-k.lv EXTRA
07.04.2011 11.05.2011 Abonements www.d-k.lv EXTRA Redakcija Abonements www.d-k.lv EXTRA
30.09.2010 01.01.2011 Abonements www.d-k.lv EXTRA Redakcija Abonements www.d-k.lv EXTRA
10.06.2010 14.07.2010 Abonements www.d-k.lv EXTRA Redakcija Abonements www.d-k.lv EXTRA
12.03.2009 15.04.2009 Redakcija Abonements www.d-k.lv EXTRA
06.04.2006 09.05.2006 Redakcija Abonements www.d-k.lv EXTRA
26.02.2004 18.03.2004 Abonements www.d-k.lv EXTRA Redakcija Abonements www.d-k.lv EXTRA    Latvijas Republikas
Augstākā Padome

 

PAR GRĀMATVEDĪBU


1 nodaļa
Vispārīgie noteikumi

     

     1.pants
     Likums attiecas uz komersantiem, kooperatīvajām sabiedrībām, ārvalstu komersantu filiālēm un nerezidentu (ārvalstu komersantu) pastāvīgajām pārstāvniecībām, biedrībām un nodibinājumiem, politiskajām organizācijām (partijām) un to apvienībām, reliģiskajām organizācijām, arodbiedrībām, iestādēm, kuras tiek finansētas no valsts budžeta vai pašvaldību budžetiem, uz valsts vai pašvaldību aģentūrām, citām juridiskajām un fiziskajām personām, kas veic saimniecisko darbību (turpmāk - uzņēmums).

(pantā grozījumi ar 01.07.2003.)
(panta redakcija no 09.05.2006.)

     

     2.pants
     Uzņēmuma pienākums ir kārtot grāmatvedību. Grāmatvedībā uzskatāmi atspoguļojami visi uzņēmuma saimnieciskie darījumi, kā arī katrs fakts vai notikums, kas rada pārmaiņas uzņēmuma mantas stāvoklī (turpmāk - saimnieciskie darījumi). Grāmatvedību kārto tā, lai grāmatvedības jautājumos kvalificēta trešā persona varētu gūt patiesu un skaidru priekšstatu par uzņēmuma finansiālo stāvokli bilances datumā, tā darbības rezultātiem, naudas plūsmu noteiktā laikposmā, kā arī konstatēt katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā norisei.
     Grāmatvedības sniegtajai informācijai jābūt patiesai, salīdzināmai, savlaicīgai, nozīmīgai, saprotamai un pilnīgai. Grāmatvedībai ir jānodrošina ieņēmumu un izdevumu norobežošana pa pārskata periodiem.
     Par grāmatvedības kārtošanu un visu saimnieciskos darījumus apliecinošo dokumentu oriģinālu, kopiju vai datu attēlu saglabāšanu ir atbildīgs uzņēmuma vadītājs.
     Uzņēmuma vadītājs ir:
     1) personālsabiedrībā - visi šīs sabiedrības biedri vai tie sabiedrības biedri, kuri ir pilnvaroti pārstāvēt sabiedrību;
     2) kapitālsabiedrībā - valde;
     3) kooperatīvajā sabiedrībā - valde vai persona, kura pilda tās funkcijas sabiedrības statūtos noteiktajā kārtībā;
     4) individuālajā uzņēmumā, zemnieka un zvejnieka saimniecībā - attiecīgi uzņēmuma vai saimniecības īpašnieks;
     5) ārvalsts komersanta filiālē un nerezidenta (ārvalsts komersanta) pastāvīgajā pārstāvniecībā - persona, kura pilnvarota pārstāvēt ārvalsts komersantu (nerezidentu) darbībās, kas saistītas ar filiāli vai pastāvīgo pārstāvniecību;
     6) iestādē, kura tiek finansēta no valsts budžeta vai pašvaldības budžeta, valsts vai pašvaldības aģentūrā - tās vadītājs;
     7) biedrībā, nodibinājumā, politiskajā organizācijā (partijā), politisko organizāciju (partiju) apvienībā un arodbiedrībā - izpildinstitūcija (vadības institūcija);
     8) reliģiskajā organizācijā - vadība (vadības institūcija);
     9) individuālais komersants un cita fiziskā persona, kas veic saimniecisko darbību.

(pantā grozījumi ar 01.07.2003., 09.05.2006.)

     

     3.pants
     Uzņēmuma vadītājs organizē grāmatvedības kārtošanu atbilstoši šā likuma prasībām.

(pantā grozījumi ar 01.07.2003.)
(panta redakcija ar 09.05.2006.)

     4.pants
     Grāmatvedībā par komercnoslēpumu nav uzskatāma informācija un dati, kas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem iekļaujami uzņēmuma pārskatos.
     Visa pārejā uzņēmuma grāmatvedībā esošā informācija uzskatāma par komercnoslēpumu un ir pieejama vienīgi revīzijām, nodokļu administrācijai, nodokļu aprēķināšanas pareizības pārbaudei, kā arī citām valsts institūcijām likumdošanas aktos paredzētajos gadījumos.
     

     5.pants
     Grāmatvedībā par vērtības mēru jālieto Latvijas Republikas naudas vienība.
     


II nodala
Grāmatvedības reģistru kārtošana

     

    6.pants
     Grāmatvedības reģistri ir jākārto latviešu valodā un kopā ar attaisnojuma dokumentiem jāglabā Latvijas teritorijā. Ja ierakstos lietoti kodi, saīsinājumi, atsevišķi burti vai simboli, tiem ir jādod skaidrojums.
     

     7.pants.
     Grāmatvedības reģistros nedrīkst izdarīt ierakstus, kuri nav pamatoti ar attaisnojuma dokumentu. Attaisnojuma dokumentam obligāti ir šādi rekvizīti (identifikācijas dati): uzņēmuma nosaukums (komersanta firma) un reģistrācijas numurs Tieslietu ministrijas reģistru iestādēs (darījumos ar fizisko personu - personas kods), juridiskā adrese (ārējiem attaisnojuma dokumentiem), dokumenta nosaukums, numurs un datums, saimnieciskā darījuma apraksts un pamatojums, mērītāji (daudzumi, summas), dalībnieki (darījumā tieši iesaistītās personas) un par saimnieciskā darījuma veikšanu un attaisnojuma dokumentā sniegtās informācijas pareizību atbildīgo personu paraksti. Atsevišķiem attaisnojuma dokumentu veidiem var būt obligāti arī citi papildu rekvizīti (zīmogs un citi), kurus paredz attiecīgie normatīvie akti.
     Ja kādam saimnieciskajam darījumam ir ārējs attaisnojuma dokuments, tam jādod priekšroka salīdzinājumā ar jebkuru iekšēju attaisnojuma dokumentu.
     Par ārēju attaisnojuma dokumentu uzskatāms tāds dokuments, kas sastādīts citā, nevis pašu uzņēmumā. Visi pārējie attaisnojuma dokumenti uzskatāmi par uzņēmuma iekšējiem attaisnojuma dokumentiem.
     Ja attaisnojuma dokumenti tiek sagatavoti ar elektroniskajām skaitļošanas mašīnām (datoriem), par saimnieciskā darījuma veikšanu un informācijas pareizību atbildīgo personu parakstus var aizstāt ar to elektronisku apliecināšanu (autorizāciju). Attaisnojuma dokumentu  elektroniskās apliecināšanas (autorizācijas) kārtību uzņēmumā nosaka uzņēmuma vadītājs. Ārēju dokumentu elektronisko apliecināšanu (autorizāciju) var izmantot tikai tad, ja darījuma puses ir savstarpēji vienojušās par kārtību, kādā veicama attaisnojuma dokumentu apmaiņa elektroniskā veidā, un elektroniskās apliecināšanas (autorizācijas) kārtību.
     Ierakstiem grāmatvedības reģistros jābūt savlaicīgi izdarītiem, pilnīgiem, precīziem un sistemātiski sakārtotiem. Nav pieļaujami ieraksti, kuru saturs vai mērītāji atšķiras no attaisnojuma dokumenta.
     Ja ieraksti grāmatvedības reģistros un dokumentos tiek laboti, jābūt redzamam to sākotnējam saturam un katram labojumam jābūt atrunātam un apstiprinātam ar parakstu. Nedrīkst izdarīt labojumus tādā veidā, ka nav saprotams, kad un kāpēc tie izdarīti.
     Grāmatvedības reģistru kārtošana tikai ar elektroniskajām skaitļošanas mašīnām (datoriem) pieļaujama vienīgi tādā gadījuma, ja netiek pārkāptas šā likuma prasības. Turklāt jānodrošina datu attēls trešajai personai salasāmā veidā un, ja nepieciešams, -to izraksts.

(pantā grozījumi ar 01.07.2003.)

     8.pants
     Kases operāciju uzskaite ir jāizdara tā, lai katrs saņemtais un izdarītais maksājums tiktu reģistrēts ik dienas. Par katru dienu ir jānorāda kases atlikums dienas sākumā, jāsaskaita dienas ieņēmumi un izdevumi un jāaprēķina atlikums dienas beigās.
     Uzņēmumos, kuros vidējie dienas ieņēmumi kasē nav lielāki par 100 latiem, var aprēķināt kases atlikumu par nedēļu.
     Uzņēmumi, kas lieto kases aparātus vai līdzīgas datu reģistrēšanas iekārtas, var iegrāmatot ieņēmumus ar vienu ierakstu par visu dienu. Pārējie saņemtie attaisnojuma dokumenti par uzņēmuma saimnieciskajiem darījumiem ir jāiegrāmato uzņēmuma grāmatvedības reģistros pēc iespējas drīzāk, bet ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc tā mēneša beigām, kurā dokumentu saņēma uzņēmums, un obligāti - pārskata perioda beigās.
     

     9.pants
     Grāmatvedības reģistri kārtojami divkāršā ieraksta sistēmā.
     Šā panta noteikumi neattiecas uz:
     1) individuālajiem komersantiem, individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, kuru apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedz 200 000 latu, citām fiziskajām personām, kas veic saimniecisko darbību. Minētās personas var kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
     2) reliģiskajām organizācijām, kuru apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem pārskata gadā nepārsniedz 25 000 latu. Tās var kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā.

(pantā grozījumi ar 01.07.2003.)
(panta redakcija ar 09.05.2006.)

     10.pants
     Katram uzņēmumam visi attaisnojuma dokumenti, grāmatvedības reģistri, inventarizācijas saraksti, gada pārskati un to pielikumi, kā arī grāmatvedības organizācijas dokumenti (kontu plāni, kodifikatori u.c.) sistemātiski jāsakārto un jāuzglabā uzņēmuma arhīvā.
     Glabāšanas laiks ir:
       - gada pārskatiem un to pielikumiem, kā arī galvenajai grāmatai -10 gadi. Pēc tam tie nododami Valsts arhīvos;
      - inventarizācijas sarakstiem, grāmatvedības reģistriem un grāmatvedības organizācijas dokumentiem -10 gadi;
      - attaisnojuma dokumentiem par darbiniekiem aprēķināto mēnešalgu (darba samaksu) ar sadalījumu pa gadiem un mēnešiem - 75 gadi;
      - pārējiem attaisnojuma dokumentiem - 5 gadi.
     Ja uzskaite tiek kārtota ar elektroniskajām skaitļošanas mašīnām, jānodrošina šā panta otrajā daļā noteiktais datu glabāšanas laiks.
     Ja uzņēmums izbeidz darbību, turpmāko uzņēmuma arhīva uzglabāšanas kārtību nosaka likvidācijas komisija, saskaņojot to ar Valsts arhīvu ģenerāldirekciju.
     Par uzņēmuma arhīva saglabāšanu ir atbildīgs uzņēmuma vadītājs.

(pantā grozījumi ar 01.07.2003.)


III nodaļa
Inventarizācija un pārskati

     

    11.pants
     Uzņēmums, kas uzsāk darbību, veic inventarizāciju, kurā nosaka visas uzņēmuma mantas un lietojumā esošās mantas apjomu dabā, kā arī salīdzina uzņēmuma un debitoru un kreditoru prasījumu un saistību summas. Inventarizācijas rezultātus atspoguļo inventarizācijas sarakstos. Mantas, arī prasījumu un saistību novērtēšanu izdara normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Turpmāk šādu inventarizāciju veic katra pārskata gada beigās, kā arī izbeidzot uzņēmuma darbību vai reorganizējot to vai tad, ja ir ierosināta lieta par uzņēmuma pasludināšanu par maksātnespējīgu.
     Ministru kabinets izdod noteikumus par uzņēmuma mantas, arī prasījumu un saistību novērtēšanu grāmatvedībā un atspoguļošanu finanšu pārskatos uzņēmuma vai tā struktūrvienības darbības izbeigšanas gadījumā.
     Individuālais (ģimenes) uzņēmums, zemnieku un zvejnieku saimniecība, kā arī individuālais komersants un cita fiziskā persona, kas veic saimniecisko darbību, šā panta pirmās daļas noteikumus piemēro attiecībā uz mantu, kas paredzēta vai ko izmanto saimnieciskās darbības veikšanai.

(pantā grozījumi ar 01.07.2003., 09.05.2006.)

     

     12.pants
     Vienādu priekšmetu inventarizāciju var veikt arī izlases veidā, lietojot datu izvērtēšanā matemātiskās statistikas metodes. Šādā veidā noteiktā materiālo līdzekļu vērtība nedrīkst būtiski atšķirties no vienlaidu inventarizācijas rezultātiem.
     Pārskata gada slēguma inventarizācija nav obligāti jāveic pārskata gada pēdējā dienā, ja grāmatvedības dati dod iespēju arī bez dabā veiktas inventarizācijas noteikt patiesos materiālo vērtību veidus, daudzumus un to novērtējumu naudas vienībās.
     Pārskata gada slēguma inventarizāciju drīkst veikt triju mēnešu laikā pirms pārskata gada beigu dienas vai mēneša laikā pēc tās, pārrēķinot inventarizācijas dienā konstatētos atlikumus atbilstoši grāmatvedības datiem pārskata gada beigu dienā.
     

     13.pants
     Uzņēmuma darbības sākumā, pamatojoties uz šā likuma 11.pantā noteiktās inventarizācijas datiem, sastāda sākuma bilanci. Uz sākuma bilanci attiecas visi tie paši noteikumi, kuri attiecas uz gada pārskata bilanci.
     Ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi, uzņēmumu reorganizējot vai izbeidzot tā darbību, sastāda uzņēmuma darbības slēguma finanšu pārskatu (turpmāk - slēguma finanšu pārskats). Slēguma finanšu pārskatu sagatavo, pārbauda un publicē saskaņā ar normatīvajos aktos paredzētajiem gada pārskata sagatavošanas, pārbaudes, iesniegšanas un publicēšanas noteikumiem. Papildus tiem slēguma finanšu pārskatā sniedz detalizētu informāciju par zaudējumiem, kurus radījusi aktīvu vērtības samazināšanās uzņēmuma reorganizācijas vai darbības izbeigšanas dēļ, norādot zaudējumu summu aprēķināšanas pamatojumu un šo zaudējumu ietekmi uz finanšu pārskata sastāvdaļu posteņu novērtējumu.
     Par katru pārskata gadu sastāda gada pārskatu, kura struktūra, apjoms un saturs, kā arī sagatavošanas, pārbaudīšanas un iesniegšanas kārtība noteikta likumā "Par uzņēmumu gada pārskatiem", finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku darbību reglamentējošos likumos un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvajos noteikumos vai rīkojumos un saskaņā ar Likumu par budžetu un finanšu vadību pieņemtajos normatīvajos aktos.
     Šā panta trešās daļas noteikumi neattiecas uz:
     1) (punkts izslēgts ar 01.07.2003.)
     2) biedrībām, nodibinājumiem, reliģiskajām organizācijām un arodbiedrībām. Šo personu gada pārskata struktūru, apjomu, saturu, sagatavošanas, pārbaudīšanas un iesniegšanas kārtību nosaka Ministru kabinets;

(punkta redakcija ar 09.05.2006.)

     3) iestādēm un organizācijām, kuras tiek finansētas no valsts budžeta vai pašvaldību budžetiem. Šis iestādes un organizācijas iesniedz grāmatvedības pārskatus un ziņojumus par budžeta izpildi likumos, Valsts kases instrukcijās un rīkojumos noteiktajā kārtībā;

(punkts izslēgts ar 09.05.2006.)

     4) politiskajām organizācijām (partijām) un to apvienībām. Šo organizāciju un apvienību gada pārskata struktūru, apjomu, saturu, sagatavošanas, pārbaudīšanas un iesniegšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(punktā grozījumi ar 18.03.2004.)

     Šā panta pirmās, otrās un trešās daļas noteikumi neattiecas uz individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, kuru apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedz 200 000 latu, individuālajiem komersantiem un citām fiziskajām personām, kas veic saimniecisko darbību. Šie uzņēmumi uzskaita saimnieciskās darbības ieņēmumus un izdevumus un izpilda deklarācijas un veidlapas atbilstoši nodokļu likumos vai saskaņā ar tiem pieņemtajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
     Individuālie komersanti, kuru apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā pārsniedz 200 000 latu, sagatavo arī bilanci un ieņēmumu un izdevumu pārskatu, kuru saturu, sagatavošanas un iesniegšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.
     Gada pārskata saturu un formu, kā arī tā sastādīšanas, pārbaudīšanas, iesniegšanas un publicēšanas kārtību nosaka attiecīgi likumi vai citi normatīvie akti.

(pantā grozījumi ar 01.07.2003., 09.05.2006.)

     

     14.pants
     Pārskata gads aptver 12 mēnešus, un parasti tas sakrīt ar kalendāra gadu. Citāds pārskata gada sākums un beigas var būt tikai tad, ja to nosaka attiecīgā uzņēmuma statūti, nolikums vai satversme vai personālsabiedrības (līgumsabiedrības) līgums.

(daļā grozījumi ar 01.07.2003., 09.05.2006.)

     Pārskata gadu var mainīt. Pārskata gada maiņa ir jāpamato un jāsniedz attiecīgi paskaidrojumi par to gada pārskata pielikumā.
     Jaunizveidota uzņēmuma pirmais pārskata gads var aptvert īsāku vai garāku laika posmu, bet ne vairāk par 18 mēnešiem.
     Ja tiek mainīts jau esoša uzņēmuma pārskata gada sākums, pārskata gads nedrīkst būt garāks par 12 mēnešiem.
     Pārskata gads, kurā uzņēmumu reorganizē vai tas izbeidz savu darbību, kā arī pārskata gads, kurā tiek mainīts tā sākums, var būt īsāks par 12 mēnešiem.

(daļā grozījumi ar 01.07.2003.)

     Šā panta noteikumi neattiecas uz iestādi, kas tiek finansēta no valsts budžeta vai pašvaldības budžeta, un valsts vai pašvaldības aģentūru, kuras saimnieciskā gada ilgumu, sākumu un beigas nosaka attiecīgi likumi.

(daļas redakcija ar 09.05.2006.)

    
IV nodaļa
Kompetences sadalījums grāmatvedībā

     

    15.pants
     Noteikumus par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju, kā arī par kases operāciju uzskaiti izdod Ministru kabinets. Ministru kabinets nosaka obligāti piemērojamos Latvijas grāmatvedības standartus un subjektu loku, kuriem šie standarti jāpiemēro.
     Latvijas grāmatvedības standarti ir ar grāmatvedību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, Eiropas Kopienu tiesībām un Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem saskaņoti vispārīgi un daudzkārt piemērojami norādījumi finanšu pārskata posteņu atzīšanai, novērtēšanai un skaidrojumu sniegšanai par tiem.

(pantā grozījumi ar 01.07.2003.)

     

    15.(1) pants
     Valsts politiku grāmatvedības jautājumos izstrādā un īsteno Finanšu ministrija.
     Ministru kabinets izveido Grāmatvedības padomi (turpmāk - padome), kuras darbības mērķis ir veicināt finanšu pārskatu kvalitātes paaugstināšanu un finanšu pārskatu sagatavošanu reglamentējošo standartu un noteikumu saskaņošanu ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem. Padomi finansē no valsts budžeta.
     Padomes sastāvā ir divi Finanšu ministrijas pārstāvji, divi Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas pārstāvji, divi Latvijas augstskolu pārstāvji un pa vienam pārstāvim no Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Latvijas Bankas, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts kases, Valsts kontroles un Latvijas Grāmatvežu asociācijas. Padomes personālsastāvu pēc finanšu ministra priekšlikuma apstiprina Ministru kabinets.

(pants pievienots ar 01.07.2003, sk Pārejas noteikums p.4)
(pantā grozījumi ar 09.05.2006.)

    

    15.(2) pants
     Padome darbojas saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu nolikumu. Padomes darbu nodrošina Finanšu ministrija.
     Padome organizē un vada Latvijas grāmatvedības standartu un to grozījumu projektu izstrādāšanu, apspriešanu un saskaņošanu, izdod un aktualizē Latvijas grāmatvedības standartus un sniedz skaidrojumus par tiem, kā arī sniedz finanšu ministram priekšlikumus grāmatvedību reglamentējošu normatīvo aktu pilnveidošanai.
     Padome var izveidot darba grupas vai tehniskās komitejas Latvijas grāmatvedības standartu un to grozījumu projektu izstrādāšanai, sagatavot un iesniegt finanšu ministram normatīvo aktu projektus par obligāti piemērojamiem Latvijas grāmatvedības standartiem, kā arī izskatīt nozaru grāmatvedības un citus vispārēja rakstura grāmatvedības metodoloģijas jautājumus un publicēt savus atzinumus, ieteikumus un skaidrojumus.

(pants pievienots ar 01.07.2003.)

    
V nodaļa
Atbildība par Latvijas Republikas likuma "Par grāmatvedību" pārkāpumiem

     

    16.pants
     Uzņēmumu vadītāji, kuri ir pieļāvuši likuma "Par grāmatvedību" un citu spēkā esošo grāmatvedības normatīvo aktu pārkāpumus, grāmatvedības datu ļaunprātīgu sagrozīšanu, oficiāli noteikto pārskatu neiesniegšanu vai grāmatvedības dokumentu nozaudēšanu, tiek saukti pie atbildības likumos paredzētajā kārtībā.
     

     17.pants
     Uzņēmuma vadītājs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas pārkāpjot šā likuma noteikumus viņa vainas dēļ, nodarīti uzņēmumam, valstij (pašvaldībai) vai trešajai personai. Fiziskās un juridiskās personas, kurām šāds zaudējums nodarīts, ir tiesīgas prasīt tā atlīdzināšanu likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā.
     


Pārejas noteikumi
(Nosaukumā grozījumi ar 09.05.2006.)

     1. Grozījums likuma 13.panta trešajā daļā piemērojams gada pārskatiem par periodu, sākot ar 1999.gadu.
     2. Likuma 9.panta otrās daļas 3.punkts stājas spēkā 2001.gada 1.janvāri.
     3. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2003.gada 1.novembrim piemērojami šādi Ministru kabineta noteikumi:
     1) Ministru kabineta 2000.gada 25.jūlija noteikumi nr.243 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 15.nr.);
     2) Ministru kabineta 2000.gada 25.jūlija noteikumi nr.244 “Kases operāciju uzskaites noteikumi” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 15.nr.).

(punkts pievienots ar 01.07.2003)

     4. Likuma 15.(1) panta otrā un trešā daļa un 15.(2) pants stājas spēkā vienlaikus ar attiecīgiem grozījumiem likumā “Par valsts budžetu 2003.gadam”

(punkts pievienots ar 01.07.2003)

     5. Grozījumi šā likuma 9.pantā un 13.panta piektajā un sestajā daļā stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

(punkts pievienots ar 09.05.2006)

     6. Līdz šā likuma 13.panta ceturtās daļas 2.punktā minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2007.gada 1.janvārim piemērojami šādi Ministru kabineta noteikumi:
     1) Ministru kabineta 2000.gada 1.augusta noteikumi Nr.251 "Noteikumi par sabiedrisko organizāciju, to apvienību un arodbiedrību gada pārskatiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 16.nr.);

2) Ministru kabineta 2000.gada 1.augusta noteikumi Nr.252 "Noteikumi par reliģisko organizāciju gada pārskatiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 16.nr.; 2004, 11.nr.).
(punkts pievienots ar 09.05.2006)

     
     Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs                                        A.Gorbunovs
     Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs                                                 I. Daudišs
     
     Rīgā 1992. gada 14. oktobrī

     
     Publicēts: “Ziņotājs”, 12.11.1992. Nr.44.

Par portālu Portāla noteikumi Sazinies ar mums Paziņot par kļūdu Reklāma Rekvizīti Video  

Tālrunis: 67285395   Fakss: 67285325   E-pasts: info@d-k.lv   www.d-k.lv

Copyright © 2009 — 2020 Latvikon

SIA "LATVIKON" Ģertrūdes iela 63, Rīga, LV-1011 LV40003167602