Informatīvais materiāls par 2017. gada ekonomiskajiem rādītājiem, kuri izmantojami uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas vajadzībām - www.d-k.lvInformatīvais materiāls par 2017. gada ekonomiskajiem rādītājiem, kuri izmantojami uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas vajadzībām

 

Uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas vajadzībām par 2017. taksācijas gadu ir piemērojami šādi rādītāji:

 

  1. Taksācijas periodā iekšzemes nefinanšu uzņēmumiem izsniegto kredītu gada vidējā svērtā procentu likme (likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 6.4 panta pirmās daļas piemērošanas vajadzībām):

 

1.1.                        Euro  2,64 %;

1.2.                        Ārvalstu valūtās 7,3 %.

 

 

Likmju noteikšanai izmantojama Latvijas Bankas publicētā informācija

https://www.bank.lv/statistika/dati-statistika/procentu-likmju-statistikas-raditaji/procentu-likmes-nodoklu-aprekinam

 

 

Kā arī procentu likmes noteikšanai nodokļa maksātājiem ar taksācijas perioda ilgumu īsāku par 12 mēnešiem ir izmantojama informācija, kas publicēta Latvijas Bankas mājaslapā:

https://www.bank.lv/statistika/dati-statistika/procentu-likmju-statistikas-raditaji/procentu-likmes-nodoklu-aprekinam