Norēķini par kokmateriāliem skaidrā naudā - www.d-k.lv


Вопрос

Vai drīkt norēķināties par kokmateriāliem skaidrā naudā?Ответ

MK noteikumi Nr.1028 "Pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas kārtība darījumos ar kokmateriāliem", kuros bija atrunāts, ka norēķinos par kokmateriāliem ir atļauti tikai bezskaidras naudas norēķini, ir zaudējuši spēku jau ar 2011.gada 1.oktobri.

Pašreiz īpašo PVN piemērošanas režīmu kokmateriālu piegādei un ar to saistītiem pakalpojumiem regulē PVN likuma 141.pants. Minētajā pantā ir tikai atrunāts, ka kokmateriālu vai ar kokmateriālu piegādi saistīta pakalpojuma saņēmējs samaksā piegādātājam nodokļa rēķinā norādīto kokmateriālu vai ar kokmateriāliem saistītā pakalpojuma vērtību, bet nav speciāli noteikts, kāda veida norēķiniem tiem jābūt.

Arī likumdošanas aktos, kuri regulē darījumus ar kokmateriāliem - likumā "Par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti darījumos" un MK noteikumos Nr.744 "Noteikumi par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti" - nav atrunāta darījumu partneru savstarpējā norēķinu kārtība.

Tātad, no iepriekš minētā var secināt, ka Latvijas likumdošana nav paredzējusi speciālus ierobežojumus norēķiniem darījumos ar kokmateriāliem un ar tiem saistītajiem pakalpojumiem, līdz ar to par tiem drīkst norēķināties arī skaidrā naudā.

Savstarpējos norēķinos vienīgi jāņem vērā skaidrās naudas lietošanas ierobežojumi, kuri noteikti likuma "Par nodokļiem un nodevām" 30.pantā.