Atvaļinājuma nepiešķiršana kā disciplinārsoda veids - www.d-k.lv


Вопрос

Vai darba devējam ir tiesības nelaist darbinieku kārtējā atvaļinājumā uz tā pamata, ka viņš gada laikā 22 dienas bez attaisnojoša iemesla kavēja uz darbu?Ответ

Saskaņā ar Darba likuma (DL) 149. panta 1.daļu ikvienam darbiniekam ir tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu.

DL neparedz atvaļinājuma nepiešķiršanu kā disciplinārsoda veidu. Ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma nepiešķiršana ir DL pārkāpums. Darba devējs par šādu pārkāpumu var tikt saukts pie likumā noteiktās administratīvās atbildības.

Atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 41.pantam par darba tiesiskās attiecības regulējošo normatīvo aktu pārkāpšanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu darba devējam - fiziskajai personai vai amatpersonai no 35 līdz 350 EUR, juridiskajai personai - no 70 līdz 1100 EUR.

Ja šie pārkāpumi izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, tad uzliek naudas sodu darba devējam - fiziskajai personai vai amatpersonai no 350 līdz 700 EUR, juridiskajai personai - no 1100 līdz 2900 EUR.

Par noteiktās darba kārtības vai darba līguma pārkāpšanu darba devējs darbiniekam var izteikt tikai rakstveida piezīmi vai rājienu, bet par būtisku pārkāpumu darbiniekam var uzteikt darba līgumu.