Personālsabiedrības reglaments un statuss - www.d-k.lv


Вопрос

Man piedāvā darbu personālsabiedrībā.

Kas tā tāda ir?Ответ

Personālsabiedrības regulējums un statuss ir noteikts Komerclikumā.

Personālsabiedrība ir komercsabiedrība, kura tiek dibināta komercdarbības veikšanai, izmantojot kopīgu firmu (nosaukumu) un kurā uz sabiedrības līguma pamata, apvienojušās divas vai vairākas personas (biedri). Personālsabiedrībai nav juridiskās personas statuss, taču tai ir tiesībspēja, tas nozīmē, ka tā, izmantojot savu firmu (nosaukumu) var iegūt tiesības un uzņemties saistības, iegūt īpašuma un citas lietu tiesības, kā arī būt prasītāja un atbildētāja tiesā.

Par personālsabiedrības biedru var būt tikai fiziska vai juridiska persona. Personālsabiedrība vai līgumsabiedrība nevar būt  par personālsabiedrības biedru.

Lai dibinātu personālsabiedrību, dibinātājiem ir jānoslēdz sabiedrības līgums. Personālsabiedrībai nav jāveido pamatkapitāls, pārvaldes institūcijas (valde, padome) un nav vajadzīgi statūti. Personālsabiedrības biedru savstarpējās attiecības apspriežamas saskaņā ar sabiedrības līguma noteikumiem. Ja tādu nav, tad piemēro Komerclikuma noteikumus, kā arī Civillikuma noteikumus par sabiedrības līgumu, ja Komerclikumā nav paredzēts citādi.

Atkarībā no tā, vai visi personālsabiedrības biedri neierobežoti atbild par sabiedrības saistībām vai arī kāda personālsabiedrības biedra atbildība pret personālsabiedrības kreditoriem ir ierobežota, personālsabiedrības iedalās pilnsabiedrībās un komandītsabiedrībās.

Pilnsabiedrība ir personālsabiedrība, kuras mērķis ir komercdarbības veikšana, izmantojot kopīgu firmu, un kurā uz sabiedrības līguma pamata, neierobežojot savu atbildību pret pilnsabiedrības kreditoriem, apvienojušās divas vai vairākas personas (biedri). Pilnsabiedrības biedri ir personīgi atbildīgi par pilnsabiedrības saistībām. Par pilnsabiedrības biedru var būt fiziska vai juridiska persona, kā arī tiesībspējīga personālsabiedrība.

Komandītsabiedrība ir personālsabiedrība, kuras mērķis ir komercdarbības veikšana, izmantojot kopēju firmu, un kurā uz sabiedrības līguma pamata apvienojušās divas vai vairākas personas (biedri), ja vismaz viena sabiedrības biedra (komandīta) atbildība attiecībā uz sabiedrības kreditoriem ir ierobežota ar viņa ieguldījuma apmēru, bet pārējo personiski atbildīgo sabiedrības biedru (komplementāru) atbildība nav ierobežota. Komandīta ieguldījuma apmērs nav ierobežots ar konkrētu summu. Par komandītsabiedrības biedru var būt tikai fiziska vai juridiska persona, kā arī tiesībspējīga personālsabiedrība.

Personālsabiedrības var tikt dibinātas, piemēram, kāda konkrēta mērķa īstenošanai. Viens no piemēriem varētu būt, ka personālsabiedrībā apvienojas būvsabiedrības, lai par kopīgiem līdzekļiem uzbūvētu kādu lielāku objektu.