Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi - www.d-k.lvLATVIJAS REPUBLIKAS
MINISTRU KABINETS


Noteikumi Nr.791 (prot. Nr.68 13.§)
Rīgā 2008.gada 23.septembrī


Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi

    
Izdoti saskaņā ar Darba likuma
61.panta otro daļu


     1. Noteikumi nosaka minimālo mēneša darba algu normālā darba laika ietvaros un minimālo stundas tarifa likmi.
     2. Minimālā mēneša darba alga normālā darba laika ietvaros ir 180 latu. Minimālā stundas tarifa likme ir 1,083 lati.
     3. Pusaudžiem minimālā stundas tarifa likme ir 1,239 lati.
     4. Darbiniekiem, kuri pakļauti īpašam riskam un kuriem normālais darba laiks ir septiņas stundas dienā un 35 stundas nedēļā, minimālā stundas tarifa likme ir 1,239 lati.
     5. Mēnesī, kad darba stundu skaits ir mazāks par gada vidējo darba stundu skaitu mēnesī, darbiniekiem, kuriem nolīgta laika alga ar minimālās stundas tarifa likmes apmaksu un kuri nostrādājuši visas mēnesī noteiktās darba stundas, darba algu nosaka minimālās mēneša darba algas apmērā, aprēķināto darba algu palielinot par starpību starp aprēķināto darba algu un šo noteikumu 2.punktā minēto minimālo mēneša darba algu.
     6. Darbiniekiem, kuriem nolīgta akorda alga normāla darba laika ietvaros un kuri nostrādājuši visas mēnesī noteiktās darba stundas, bet kuriem aprēķinātā darba alga ir mazāka par šo noteikumu 2.punktā minēto minimālo mēneša darba algu, aprēķināto darba algu palielina par starpību starp aprēķināto darba algu un šo noteikumu 2.punktā minēto minimālo mēneša darba algu.
     7. Ja darbiniekam izmaksājama vidējā izpeļņa par darbu normāla darba laika ietvaros un tā ir aprēķināta mazāka par šo noteikumu 2.punktā minēto minimālo mēneša darba algu, to palielina par starpību starp aprēķināto vidējo izpeļņu un šo noteikumu 2.punktā minēto minimālo mēneša darba algu.
     8. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007.gada 28.augusta noteikumus Nr.592 "Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 142.nr.).
     9. Noteikumi stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.
      
     Ministru prezidents                                                                                                                                   I.Godmanis
     
     Labklājības ministre                                                                                                                                 I.Purne
     
     Noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 1.janvāri.
     
     Publicēts: "Latvijas Vēstnesis" 26.09.2008, Nr. 150 (3934)a